De wereld in getallen (2024)

De wereld in getallen

Een rekenmethode van uitgeverij Malmberg voor groep 3 tot en met 8.

De wereld in getallen (1)
 • Preventief
 • Uitdagend
 • Gestructureerd
 • Beleving
 • Digitaal intelligent

Binnen De wereld in getallen is het mogelijk om op 2 manieren te werken: Basis papier en Basis digitaal. Met behulp van drie didactische modellen, het hoofdfasenmodel, het drieslagmodel en het handelingsmodel, brengen jouw observaties snel en scherp de onderwijsbehoeften van alle kinderen aan het licht. Rekenproblemen kunnen zo in de kiem worden gesmoord en worden voorkomen. Tegelijk zijn sterke rekenaars snel in beeld. Daarnaast combineert Malmberg de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactiek in één vorm: evenwichtig rekenen. De balans tussen veel oefenen en de verbinding met begrip en realiteit.

De wereld in getallen papier

De wereld in getallen biedt een programma van 36 lesweken dat in 9 blokken van 4 weken is verdeeld. Elk blok telt 3 basisweken en 1 week voor remediëren, herhalen, verrijken, de toets en het rekenwiskundige vraagstuk Eureka. In elke week staat 1 domein centraal. In iedere les staat 1 doel centraal, dat in 2 opeenvolgende lessen wordt geïntroduceerd en geoefend.

Kinderen in groep 3, 4 en 5 hebben elke les de mogelijkheid om de 3-ster opdrachten, het moeilijkste niveau te behalen. Het startniveau is steeds hetzelfde. Vanaf groep 6 bereidt de Wereld in getallen de kinderen voor op het behalen van doelen op Fundamenteel niveau (1F) of Streefniveau (1S). Vanaf groep 7 zijn de werkboeken en de toetsen op het 1F niveau en op het 1S niveau. Er is een gezamenlijke instructie voor alle kinderen. Binnen het F/S-werkboek is er in iedere les de mogelijkheid om voor dat doel de instructie en verwerking op het hogere S niveau te maken.

De wereld in getallen biedt drie momenten om de rekenvaardigheden van elk kind te kunnen beoordelen: de les Test-je aan het eind van elke basisweek, de bloktoets (nog maar 1 toets per blok in tegenstelling tot de vorige versie) en de halfjaarlijkse toets. Daarnaast bevat De wereld in getallen veel tools om je actief en maximaal bij het observeren te ondersteunen. Alles staat in het teken van tijdige signalering, zodat je achterstanden en rekenproblemen bij elk individueel kind zo vroeg mogelijk kunt voorkomen.

De wereld in getallen digitaal

Tijdens iedere les is er een basisdeel waarin de leerkracht een heldere instructie geeft over één leerdoel en daarnaast een gepersonaliseerd deel waarin elk kind een aanbod op maat krijgt door de toepassing van intelligente technologie en middels peiltaken. Het jaarprogramma van De wereld in getallen bestaat uit 9 blokken van 4 weken. De eerste 3 weken zijn basisweken. Elke basisweek staat één domein centraal. Binnen dat domein worden twee lesdoelen aangeboden, na elkaar. In de oneven lessen wordt een doel voor het eerst aangeboden. In de even lessen werken de kinderen verder aan dit doel, soms met een andere benadering of verdieping van de stof. In de derde week van ieder blok wordt altijd een doel uit het domein meten en meetkunde aangeboden.
Op vrijdag maken de kinderen een peiltaak. Op basis van de resultaten van deze taak wordt het programma van de vierde week automatisch samengesteld: remediëren, herhalen of verrijken. Daarnaast zijn er nog de Eurekaweken.

Door de unieke intelligente technologie van Bingel heb je met De wereld in getallen alle ruimte en middelen om elk kind de aandacht en leerstof te geven die het verdient. In het lesonderdeel ’eigen taken’ werkt iedere leerling elke les aan een persoonlijke set oefentaken. Op basis van een analyse van eerdere resultaten zet het systeem elke week voor iedere leerling deze taken klaar. De geavanceerde adaptieve technologie zorgt ervoor dat het lesaanbod optimaal op elk individueel kind wordt afgestemd. En daarnaast stuur jij als leerkracht bij op basis van jouw observaties. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van elaboratieve feedback.

Alsde leerlingen aan het werk zijn, kan de leerkracht de resultaten live volgen in de leerkrachtapplicatie en direct ingrijpen als dat nodig is. Op elk gewenst moment is er een actueel overzicht van de leerresultaten en het beheersingsniveau van het kind of de groep als geheel. Om extra hulp te bieden is de hulpkit beschikbaar. De hulpkit biedt achtergrondinformatie over een leerdoel, een uitgeschreven remediëring, passende hulpmiddelen (zoals een getallenlijn) en extra oefeningen. Toetsen is optioneel en kan via bloktoetsen en halfjaarlijkse toets worden afgenomen.

Snel naar de juiste informatie

 • De wereld in getallen (2)

  Bestellen

 • De wereld in getallen (3)

  Brochure

 • De wereld in getallen (4)

 • De wereld in getallen (5)

  Implementatie traject

 • De wereld in getallen (6)

  Afspraak met adviseur


Meer voor rekenen

 • De wereld in getallen (7)
  Whitepaper: Rekenvisie van Malmberg

  In deze whitepaper onderbouwt Malmberg hun rekendidactiek zoals dit in De wereld in getallen is toegepast.

  Bekijk

 • De wereld in getallen (8)
  Additionele materialenlijst

  Werkt jouw school met De wereld in getallen, dan vind je hier een overzichtslijst met alle materialen die worden ingezet gekoppeld aan artikelen uit het Heutink assortiment.

  Bekijk

 • De wereld in getallen (9)
  Het Rekenhandboek

  Alle rekenmaterialen van Heutink handig samengevat in één boek. Of het nu gaat om oefenstof, concreet materiaal, spelmateriaal of ontwikkelingsmateriaal.

Momento gratis dashboard en digitale klassenmap

De wereld in getallen (10)

Momento helpt!

Start eenvoudig je lessen en doe je wekelijkse overdracht vanuit één omgeving.

Momento vermindert de werk- en tijdsdruk bij leerkrachten door de planning, dagindeling, leerdoelen, lesmateriaal en de leerresultaten op één digitale plek inzichtelijk te maken.

Lees meer

Zelf ervaren

Showrooms

Alle producten op je gemak bekijken.

Ontmoeten, inspireren en brainstormen in onze showrooms verspreid door het land.

Onze showrooms

De wereld in getallen (11)
De wereld in getallen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated:

Views: 5477

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.