Wat is Wereld in getallen? (2024)

Wat is Wereld in getallen? (1) Door Maaike de Boer, MA

Wat is Wereld in getallen? (2)
Wat is Wereld in getallen? (3)

Wereld in getallen is een veelgebruikte methode voor rekenen in groep 1 t/m 8 van de basisschool. De methode is uitgegeven door Malmberg. PPON-onderzoek (Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau) toont aan dat met de Wereld in getallen de leerlingen de beste rekenresultaten boeken.

De Wereld in getallen algemeen

De Wereld in getallen werkt volgens een aantal uitgangspunten:

 • Elke dag kenmerkt zich door dezelfde lesopbouw.
 • Elke instructie heeft maar één doel.
 • Er is sprake van differentiatie op drie niveaus.
 • Software is een vast onderdeel van het lesprogramma.
Wat is Wereld in getallen? (4)

De Wereld in getallen bevat 36 weken lesstof. Deze lesstof is verdeeld over acht blokken van afwisselend vier en vijf weken. De eerste drie of vier weken hiervan zijn bedoeld voor de basisstof. De laatste week is gereserveerd voor remediëring, herhaling en verrijking van de lesstof.
Elk week bestaat uit vier lessen. Iedere les begint met herhalen, oefenen en automatiseren. Het eerste deel van de les bestaat uit klassikale instructie door de leerkracht. In het tweede deel werken de kinderen zelfstandig aan de weektaak.

Op vrijdag geeft de leerkracht geen instructie. Hierdoor krijgen de kinderen tijd om hun weektaak af te maken. Ook de leerkracht heeft dan tijd om extra instructie te geven aan kinderen die daar behoefte aan hebben.

De opbouw van een rekenles met wereld in getallen

Een rekenles met De Wereld in getallen bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de rekenles bestaat uit een instructie die de leerkracht klassikaal geeft. Deze instructie behandelt maar één lesdoel. Vervolgens oefenen de leerlingen met dit doel. In het tweede deel van de les werken kinderen zelfstandig aan de weektaak. In deze weektaak gaat het om de stof die al eerder is aangeboden. Daardoor zijn ze in staat er zelfstandig mee te werken.

Wat is Wereld in getallen? (5)

Het boek zelf is ook vrij bijzonder. Als de leerkracht de instructie geeft aan de kinderen, dan beginnen ze met de blauwe kant van het boek. De eerste oefeningen hierin zijn herhaling van stof die ze al kennen en eerder is uitgelegd. Bij de tweede oefening krijgen de kinderen een klassikale instructie. Oefening 3 is oefenen van het instructiedoel.
Voor het tweede deel van de rekenles draaien ze het boek om. Dit is de rode kant van het boek en hierin staat de weektaak.

De 5e dag is een instructievrije dag. Op deze dag maken de kinderen de weektaak af. De leerkracht heeft dan tijd om dan extra instructie te geven aan kinderen die daar behoefte aan hebben.

Als leerlijn gebruikt de Wereld in getallen de zogenoemde ‘dakpanconstructie’. In het eerste blok zit het leerdoel in de oriëntatiefase. Daarna volgt de begripsfase. Beiden gaan over de blauwe kant van het boek. Hierna draait het om de rode kant van het boek. De eerste lijn hiervan heet ‘de oefenfase’. En het laatste deel van de dakpanconstructie noemt de Wereld in getallen ‘de automatiseringsfase’.

Differentiatieniveaus

De Wereld in getallen differentieert door te werken met 1, 2 en 3 sterren. Elk van de drie heeft een eigen niveau. 1 ster is het minimumniveau (of ook wel fundamenteel niveau genoemd). 2 sterren is het basisniveau (of ook wel het streefniveau genoemd). En 3 sterren staat voor het plusniveau (of ook wel het streefniveau + genoemd). Het plusniveau (3 sterren) is voor kinderen die heel sterk zijn in rekenen.

Alle leerlingen starten de rekenles samen in de blauwe kant van het boek. Als ze hiermee klaar zijn, gaan ze verder met de oefeningen in de weektaak. De weektaak staat in van de rode kant van het boek. Maar dit is op het eigen niveau, dus ze maken de oefeningen die horen bij 1, 2 of 3 sterren. Daarnaast hebben ze aparte oefeningen voor hun eigen niveau, zoals bijvoorbeeld 1 ster een apart werkboekje erbij heeft (‘het Bijwerkboek’). En kinderen die werken op het niveau van 3 sterren hebben een plusboek erbij. Als ze klaar zijn met de oefeningen, mogen ze oefeningen van een hoger niveau proberen te maken.

Software van Wereld in getallen

Sowieso maakt de leerkracht gebruik van een digibord. Bij de instructie staat dus ook alles wat men behandelt op het digibord weergegeven. Ook oefent elk kind iedere week een kwartier op de computer. De computer houdt de prestaties van het kind bij en biedt op basis van deze prestaties het bijpassende niveau aan. De leerkracht kan van elk kind de prestaties volgen. Ook is de leerkracht hierdoor in staat leerplannen te maken.

Ook lezen over de methode Pluspunt?

Wat is Wereld in getallen? (6)

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Over Maaike

Gerelateerde artikelen

Rekenvoorwaarden groep 2: Voordat je kind sommen kan maken

“Nu ga je rekenen leren,” zegt de oma van Eline die net in groep 3 zit. Wat oma waarschijnlijk niet weet, is dat Eline al jaren bezig is met leren rekenen. Oma zal bedoelen dat Eline nu sommetjes gaat maken. […]

Bekijk artikel

Realistisch rekenen: uitleg en voorbeelden

Realistisch rekenen is ontstaan in de jaren 70. Een Nederlandse wiskundige, Hans Freudenthal, vond dat rekenen minder abstract moest worden, zodat zoveel mogelijk kinderen de lastige rekenstof zouden snappen. Bij realistisch rekenen ligt de nadruk op inzicht. Wil je meer […]

Bekijk artikel

Educatief speelgoed voor jouw kind

Een blokkentoren bouwen, het laatste puzzelstukje een plekje geven en koken in een kleine keuken. Educatief speelgoed is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Ontdek hier welk educatief speelgoed geschikt is voor welke leeftijd.

Bekijk artikel

Meer artikelen

6 reacties op “Wat is Wereld in getallen?”

 1. goed

  Beantwoorden

 2. Op welke datum is dit artikel gepubliceerd?

  Beantwoorden

  • Beste Joey,
   Het artikel staat al een tijdje online.
   Heb je er een vraag over?
   Hartelijke groet,
   Carola

   Beantwoorden

 3. Goed en ik hoop dat het wel perfect werkt

  Beantwoorden

 4. ik vind het een lastige app want de utleg is minder goed

  Beantwoorden

 5. Alleen jammer dat de oefensoftware niet beschikbaar is voor thuis want dat kwartier per week oefenen komt er niet van.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Wat is Wereld in getallen? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 5479

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.